Your browser does not support JavaScript!
Google  
 
分類清單
106年2月份室內綜合球場

 

國立陽明大學2月份室內綜合球場借用狀況

日  期

室內綜合球場

1 (三)

綜合球場不開放 綜合球場不開放

2 (四)

綜合球場不開放 綜合球場不開放

3 (五)

綜合球場不開放 綜合球場不開放

4 (六)

綜合球場不開放 綜合球場不開放

5 (日)

綜合球場不開放 綜合球場不開放

6 (一)

校女籃寒訓08:30~11:30

校羽球寒訓14:00~17:00

教職籃17:30~19:00

校男排寒訓19:00~22:00

7 (二)

校羽球寒訓08:30~11:30

校男籃寒訓14:00~17:00

校女籃寒訓19:00~22:00

8 (三)

校男排寒訓08:30~11:30

校女籃寒訓14:00~17:00

教職籃17:30~19:00

校羽球寒訓19:00~22:00

9 (四)

校女籃寒訓08:30~11:30

校羽球寒訓14:00~17:00

校女排寒訓19:00~22:00

10 (五)

校男排寒訓08:30~11:30

校羽球寒訓14:00~17:00

校男籃寒訓19:00~22:00

11 (六)

   

12 (日)

   

13 (一)

 

教職籃17:30~19:00

校男排19:00~22:30

14 (二)

  校女籃19:00~22:30

15 (三)

  校羽球19:00~22:30

16 (四)

  校女排19:00~22:30

17 (五)

  校男籃19:00~22:30

18 (六)

校女排集訓18:00~22:00  

19 (日)

校男排集訓0900~12:00 校羽球18:00~22:00

20 (一)

  教職籃17:30~19:00

校男排19:00~22:30

21 (二)

  校女籃19:00~22:30

22 (三)

  校羽球19:00~22:30

23 (四)

  校女排19:00~22:30

24 (五)

  校男籃19:00~22:30

25 (六)

校男排集訓0900~12:00 校女籃集訓1200~18:00

26 (日)

國定連續休假日  

27 (一)

 

校女籃集訓12:00~18:00

校男籃集訓18:00~22:00

28 (二)

國定連續休假日  

 

   

 

 

 

 

 

 

備  註

1.寒假日期106年1月16日起至2月10日止。

(年假1/26~2/5綜合球場不開放)

  

 

 image