Your browser does not support JavaScript!
Google  
 
分類清單
107年4月份室內綜合球場

國立陽明大學 4月份 室內綜合球場 借用狀況  

日  期

室內綜合球場

1 (日)

   

2 (一)

 

教職藍1730-1900(丙丁) 

校男排19:00~22:30

3 (二)

  校女籃19:00~22:30

4 (三)

連假期間不開放 連假期間不開放

5 (四)

連假期間不開放 連假期間不開放

6 (五)

連假期間不開放 連假期間不開放

7 (六)

 連假期間不開放 連假期間不開放

8 (日)

 連假期間不開放 連假期間不開放

9 (一)

 

教職藍1730-1900(丙丁) 

校男排19:00~22:30

10 (二)

 

校女籃19:00~22:30

11 (三)

 

校羽球18:00~22:00

12 (四)

  校女排19:00~22:30

13 (五)

  校男籃19:00~22:30

14 (六)

   

15 (日)

  校羽球18:00~22:00

16 (一)

 

教職藍1730-1900(丙丁) 

校男排19:00~22:30

17 (二)

 

校女籃19:00~22:30

18 (三)

  校羽球18:00~22:00

19 (四)

  校女排19:00~22:30

20 (五)

  校男籃19:00~22:30

21 (六)

   

22 (日)

  校羽球18:00~22:00

23 (一)

 

教職藍1730-1900(丙丁) 

校男排19:00~22:30

24 (二)

 

校女籃19:00~22:30

25 (三)

  校羽球18:00~22:00

26 (四)

  校女排19:00~22:30

27 (五)

  校男籃19:00~22:30

28 (六)

   

29 (日)

  校羽球18:00~22:00

30 (一)

 

教職藍1730-1900(丙丁) 

校男排19:00~22:30

 

 

 

備  註

   

 image