Your browser does not support JavaScript!
Google  
 
分類清單
107年6月份山下網球場

國立陽明大學 6月份 山下網球場 借用狀況

 

山下網球場

日  期

 靠大門口(甲)

靠排球場(乙)

1 (五)

校軟網08:00~18:00 校網隊08:00~18:00

2 (六)

校軟網18:30~22:00

校軟網08:00~18:00

3 (日)

校軟網08:00~18:00 校軟網08:00~18:00

4 (一)

教職員17:30~19:00

硬網社19:00~22:00

教職員17:30~19:00

硬網社19:00~22:00

5 (二)

校軟網08:00~18:00 校軟網08:00~18:00

6 (三)

校硬網18:30~22:00 校硬網18:30~22:00

7 (四)

教職員17:30~19:00 教職員17:30~19:00

8 (五)

校軟網08:00~18:00 校軟網08:00~18:00

9 (六)

校軟網08:00~18:00 校軟網08:00~18:00

10 (日)

校軟網08:00~18:00 校軟網08:00~18:00

11 (一)

教職員17:30~19:00

硬網社19:00~22:00

教職員17:30~19:00

硬網社19:00~22:00

12 (二)

校軟網08:00~18:00 校軟網08:00~18:00

13 (三)

校硬網18:30~22:00 校硬網18:30~22:00

14 (四)

教職員17:30~19:00 教職員17:30~19:00

15 (五)

校軟網08:00~18:00 校軟網08:00~18:00

16 (六)

校軟網08:00~18:00 校軟網08:00~18:00

17 (日)

校軟網08:00~18:00 校軟網08:00~18:00

18 (一)

   

19 (二)

   

20 (三)

   

21 (四)

   

22 (五)

   

23 (六)

   

24 (日)

 

 

25 (一)

   

26 (二)

   

27 (三)

   

28 (四)

   

29 (五)

   

30 (六)

   

 

 

 

備  註

 1.週六、日、例假日晚間不開燈。

 2.暑假期間106年6月19日(一)起至9月11日(日)止。

image